Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181
Title: Biến dị di tuyền về khối lượng riêng và độ co rút gỗ của bạch đàn URO trong vườn ươm giống thế hệ 2
Authors: Nguyễn, Hữu Sỹ
Nguyễn, Đức Kiên
Hà, Thị Huyền Ngọc
Nguyễn, QuốcToản
Trần, Duy Hưng
Dương, Hồng Quân
Triệu, Thị Thu Hà
Lê, Sơn
Keywords: Bạch đàn uro
Co rút gỗ
Hệ số di truyền
Khối lượng riêng
Tương quan di truyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.117-125
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt giữa các gia đinh về các chi tiêu nghiên cứu (Fpr<0,00 - 0,05). Trong khi hệ số di truyền của tình trạng khối lượng riêng khá cao (h =0,86) thì các chỉ tiêu co rút gỗ chỉ có hệ số di truyền ở mức trung bình (0,10 - 0,48). Có mối tương quan âm giữa tình trạng khối lượng riêng và chỉ tiêu co rút gỗ theo chiều tiếp tuyến (rg= - 0,26). Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho công tác cải thiện giống Bạch đàn uro cho tính chất cơ lý gỗ trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.