Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181
Nhan đề: Biến dị di tuyền về khối lượng riêng và độ co rút gỗ của bạch đàn URO trong vườn ươm giống thế hệ 2
Tác giả: Nguyễn, Hữu Sỹ
Nguyễn, Đức Kiên
Hà, Thị Huyền Ngọc
Nguyễn, QuốcToản
Trần, Duy Hưng
Dương, Hồng Quân
Triệu, Thị Thu Hà
Lê, Sơn
Từ khoá: Bạch đàn uro
Co rút gỗ
Hệ số di truyền
Khối lượng riêng
Tương quan di truyền
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.117-125
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác biệt giữa các gia đinh về các chi tiêu nghiên cứu (Fpr<0,00 - 0,05). Trong khi hệ số di truyền của tình trạng khối lượng riêng khá cao (h =0,86) thì các chỉ tiêu co rút gỗ chỉ có hệ số di truyền ở mức trung bình (0,10 - 0,48). Có mối tương quan âm giữa tình trạng khối lượng riêng và chỉ tiêu co rút gỗ theo chiều tiếp tuyến (rg= - 0,26). Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho công tác cải thiện giống Bạch đàn uro cho tính chất cơ lý gỗ trong tương lai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37181
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.