Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3719
Title: Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản Việt Nam trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới =
Other Titles: Determinants capital structure of Vietnamese real estate business firms during the global economic crisis
Authors: Phạm, Thị Vân Trinh
Keywords: Cấu trúc vốn
Hồi quy phân vị
Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.45-57
Abstract: Nghiên cứu này phân tích cấu trúc vốn (CTV) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (BĐS) Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới 2008-2009. Nghiên cứu sử dụng báo cáo tài chính của 67 công ty BĐS niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(HOSE) trong giai đoạn 2008—2015 với mô hình hồi quy phân vị (Quantile regression). Kết quả nghiên cứu cho thấy, cơ cấu tài sản, quy mô doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp, rủi ro trong kinh doanh có tác động tích cực đến CTV. Ngược lại, tốc động tăng trưởng và khả năng thanh toán có tác động tiêu cực đến CTV trên các phân vị khác nhau.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3719
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_781.73 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.