Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37194
Title: Đánh giá và đề xuất giải pháp hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Cao Bằng
Authors: Nguyễn, Đắc Hậu
Nguyễn, Thị Vòng
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Hỗ trợ đất ở
Đất sản xuất
Dân tộc thiếu số
Biên giới tỉnh Cao Bằng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 385 .- Tr.149-156
Abstract: Đất trồng rừng và đất khai hoang, phục hóa, tỷ lệ đánh giá không phù hợp cao hơn so với đã phù hợp rồi. Các hộ gia đình được hỗ trợ bằng cả hai hình thức hỗ trợ tiền hay đất ở, đất sản xuất. Giải pháp: tiếp tục hoàn thiện về pháp luật đất đai; đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tạo quỹ đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37194
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.