Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37199
Title: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với phân cấp, phân quyền
Authors: Nguyễn, Văn Thành
Keywords: Tổ chức bộ máy hành chính
Chính quyền địa phương
Nguyên tắc phân cấp
Phân quyền
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 296 .- Tr.3-8
Abstract: Những năm gần đây, chính sách về phân cấp, phân quyền trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã có những bước tiến quan trọng. Trên cơ sở phân tích các quy định cũng như đánh giá tổng quan về tổ chức bộ máy hành chính phù hợp với nguyên tắc phân cấp, phân quyền ở nước ta thời gian qua, bài viết đề cập một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo nguyên tắc phân cấp, phân quyền, qua đó, góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37199
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.