Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37205
Title: Thực trạng sinh kế của người Khơ Mú ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Sinh kế
Người Khơ Mú
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 35 .- Tr.92-94
Abstract: Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là vùng biên giới giáp với 3 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay), đồng thời là địa bàn cư trú của nhiều tộc người, trong đó có dân tộc Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ me. Trên cơ sở khảo sát thực địa tại 4 bản của xã Tạ Cạ, một trong những xã biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong năm 2017, bài viết tập trung đề cập thực trạng và thách thức về sinh kế bền vững gắn với điều kiện tự nhiên trong đời sống tộc người Khơ Mú.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37205
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.65 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.