Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37233
Title: Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh khoai sọ Nậm Khao tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Authors: Dương, Thị Hạnh
Nguyễn, Thị Ngọc Huệ
Hoàng, Thị Nga
Nguyễn, Thị Hoa
Nguyễn, Thanh Hưng
Keywords: Biện pháp kỹ thuật
Năng suất
Chất lượng
Khoai sọ Nậm Khao
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.44-50
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định một số biện pháp kỹ thuật thích hợp về mật độ, mức phân bón và thời điểm thu hoạch, để tăng năng suất và cải thiện chất lượng củ thương phẩm của giống khoai sọ Nậm Khao, trồng tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37233
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.66.86


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.