Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37259
Title: Định hướng phát triển chính sách công nghiệp xanh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Quy
Lê, Ánh Tuyết
Keywords: Chính sách công nghiệp
Chính sách công nghiệp xanh
Công nghiệp xanh
Công nghệ xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 296 .- Tr.48-52
Abstract: Công nghiệp xanh đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả của ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, hoạch định chính sách công nghiệp xanh ở Việt Nam còn gặp những trở ngại nhất định về thể chế, chính sách và nguồn lực đầu tư. Bài viết nghiên cứu những giá trị, lợi ích trực tiếp mà chính sách công nghiệp xanh mang đến cho các quốc gia phát triển, qua đó, Việt Nam có thể tham khảo trong hoạch định và thực thi chính sách công nghiệp xanh, bảo đảm quá trình thực hiện có thể tối đa hóa hiệu quả lợi ích từ cấp địa phương đến toàn bộ nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37259
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.210.223.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.