Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3726
Title: Cơ chế để phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Định
Keywords: Nghĩa vụ
Trách nhiệm tự giác
Nêu gương
Đạo đức
Tổ chức Đảng
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 136 .- Tr.52-55
Abstract: Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng về công tác xây dựng Đảng là xây dựng Đảng về đạo đức. Để xây dựng Đảng về đạo đức, trước hết phải xây dựng được việc thực hành đạo đức trong tổ chức đảng và đảng viên. Để làm rõ vấn đề này, bài viết đề cập đến vấn đề xây dựng cơ chế phát huy nghĩa vụ, trách nhiệm tự giác, nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hành đạo đức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3726
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.109.55


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.