Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3729
Title: Hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh- tiếp cận theo hàm sản xuất biên ngẫu nhiên =
Other Titles: The technical efficiency of listed companies on Ho Chi Minh stock exchange - The stochastic frontier production function approach
Authors: Mạc, Hoàng Bích Thủy
Phạm, Lê Thông
Keywords: Hiệu quả kỹ thuật
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
HOSE
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 145 .- Tr.58-68
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên với đầu vào là vốn, lao động và các khoản chi phí trong sản xuất, kinh doanh và đầu ra là doanh thu thuần của các công ty phi tài chính niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật (HQKT). Bên cạnh đó, mô hình hồi quy tuyến tính với số liệu bảng cũng được dùng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các công ty trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới 2007-2009. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức HQKT trung bình của các công ty chỉ đạt 3,82%. Trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, hiệu quả của các công ty giảm liên tục trong giai đoạn 2006-2014. Bên cạnh đó, các yếu tố quy mô hoạt động, hình thức sở hữu và ngành nghề kinh doanh ảnh hưởng đến hiệu quả của các công ty.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3729
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_705.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.