Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37448
Title: Nghiên cứu nhu cầu tin của người khiến thị nhằm mở rộng công tác phục vụ của người dùng tin tại các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thanh Vân
Keywords: Cơ quan thông tin, thư viện
Người khiến thị
Nhu cầu tin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 4 .- Tr.23-29
Abstract: Hiện nay người khiếm thị tại Việt Nam ngày càng có xu hướng sử dụng máy tính, điện thoại và Internet để có thể truy cập, khai thác, sử dụng thông tin linh hoạt gần giống như người bình thường. Bài viết phân tích nhu cầu, hành vi sử dụng thông tin của người khiêm thị; Tình hình tổ chức hoạt động phục vụ thông tin cho người khiếm thị tại Việt Nam. Qua đó, tác giả đưa ra các đề xuất nhằm mở rộng công tác phục vụ thông tin cho người khiếm thị tại các cơ quan thông tin, thư viện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37448
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.