Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486
Title: Xác đỊnh khu vực ưu tiên bảo tồn động vật hoang dã trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Authors: Vũ, Tiến Thịnh
Nguyễn, Đắc Mạnh
Lê, Thái Sơn
Trần, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Hòa
Hoàng, Thị Thanh Nhàn
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Bảo tồn
Biến đổi khí hậu
Da dạng sinh học
Động vật hoang dã
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 386 .- Tr.131-136
Abstract: Đây là các khu bảo tồn cần được ưu tiên đầu tư nghiên cứu vào bảo tồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các khu bảo tồn có mức độ ưu tiên rất cao chủ yếu nằm từ vùng Tây Nguyên tới Bắc Trung bộ. Các nhà quản lý quan tâm đến công tác bảo tồn một nhóm loài cụ thể có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để sắp xếp mức độ ưu tiên của các khu bảo tồn theo nhóm loài đó. Tưong tự như vậy, kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng để sắp xếp và xác định mức độ ưu tiên cho các khu bảo tồn theo vùng, miền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37486
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDF
Your IP: 52.203.18.65


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.