Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37487
Title: Khoa quản lý Nhà nước về xã hội - 25 năm xây dựng và phát triển
Authors: Đặng, Khắc Ánh
Keywords: Khoa quản lý nhà nước về xã hội
Xây dựng và phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 296 .- Tr.95-98
Abstract: Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Vô luận việc gì đều do người làm ra cả, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”¹. Vì vậy, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”² và “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định”³. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37487
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.