Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37494
Title: Nghiên cứu chiết xuất và khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ bền và màu của dịch chiết betacyanins từ lá Thài Lài Tía (Tradescantia pallida)
Authors: Trần, Nguyễn An Sa
Đoàn, Thị Minh Phương
Lê, Thị Kim Anh
Nguyễn, Võ Thảo Uyên
Lê, Công Hà Quí
Keywords: Thài lài tía (Tradescantia pallida)
Betacyanins
UV-Vis
Ethanol
Methanol
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Tập. 20, Số 01 .- Tr.107-116
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các điều kiện thích hợp trong quy trình chiết xuất betacyanins và khảo sát ảnh hưởng của pH đến độ bền màu của dịch chiết betacyanins từ lá thài lài tía (Tradescantia pallida). Các yếu tố khảo sát bao gồm dung môi (nước, ethanol, methanol), điều kiện chiết xuất và tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (w/v). Tổng hàm lượng betacyanins (xác định bằng phương pháp quang phổ UV-Vis) sử dụng làm thông số kiểm soát quá trình thí nghiệm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37494
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.