Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37525
Title: Phân bố đất đai nông nghiệp ở một số nước trên thế giới: Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Nguyễn, Quang Hà
Mai, Lan Phương
Keywords: Phân bố đất nông nghiệp
Quy hoạch đất đai
Kinh tế hộ gia đình
Kinh tế trang trại
Chính sách đất đai
Phát triển nông nghiệp
Tam nông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.52-60
Abstract: Nghiên cứu cho thấy kết quả phân bố đất nông nghiệp của các trang trại, hộ gia đình ở một số nước cận Sahara-Châu Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam quy mô nhỏ, manh mún là hiện tượng phổ biến. Trên cơ sở phân bố đất nông nghiệp nói trên, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37525
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.