Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37530
Title: Tác động của các yếu tố trong môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Thanh Trọng
Huỳnh, Ngọc Chương
Keywords: Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp Việt Nam
Doanh nghiệp Quảng Ngãi
Quản trị công địa phương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 11 .- Tr.68-76
Abstract: Bài viết phân tích ảnh hưởng của các yếu tố trong môi trường kinh doanh đến hoạt động của doanh nghiệp mà tập trung là các kế hoạch về đầu tư và tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Bằng việc lược khảo các nghiên cứu đi trước cũng như phân tích từ dữ liệu khảo sát tại Quảng Ngãi, nhóm nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của các yếu tố trong quản trị công đối với hoạt động của các doanh nghiệp tại địa phương. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý về khía cạnh quản trị công cũng như các lựa chọn trong ưu tiên thực hiện các cải thiện quản trị công địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37530
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.