Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37555
Title: Xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu phần nuôi gà Lạc Thủy giai đoạn 21 – 42 tuần tuổi
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Nguyễn, Thị Mười
Trần, Quốc Hùng
Nguyễn, Thị Hải
Lê, Thị Thúy Hà
Ngô, Thị Tố Uyên
Đào, Đoan Trang
Keywords: Xác định
Gà Lạc Thủy sinh sản
Năng lượng
Protein
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 89 .- Tr.36-45
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mức năng lượng và protein thích hợp trong khẩu phần nuôi gà Lạc Thủy giai đoạn 21-42 tuần tuổi tại Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi (từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2017): thí nghiệm được bố trí theo phương pháp ngẫu nhiên hoàn toàn 2 nhân tố. Nhân tố thứ nhất là mức tăng lượng trao đổi (gồm 3 mức 2750 kcal, 2850 kcal, 2950 kcal); nhân tố thứ hai là mứ protein (gồm 3 mức: 16%; 17% và 18%). Thí nghiệm được chia làm 9 lô, mỗi lô lặp lại 3 lần, mỗi lần lặp lại bao gồm 50 mái + 7 trống. Kết quả cho thấy: với mức năng lượng trao đổi: 2850 kcal/kg thức ăn và mức protein 17%, nuôi gà Lạc Thủy giai đoạn 21-42 tuần tuổi đạt hiệu quả cao nhất: Tỷ lệ đẻ: 36,83%, năng suất trứng/mái đạt 56,72 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 3,04kg, Tỷ lệ trứng có phôi tại 3 thời điểm 34, 36 và 38 tuần tuổi lần lượt là (90,74%, 91,53%, 91,44%) và (80,12%, 81,10%, 81,18%), chi phí thức ăn/10 trứng: 27,34 nghìn đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37555
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.46 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.