Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37560
Title: Kinh nghiệm xử lý các bài tập thực hành thí nghiệm hóa học
Authors: Phan, Duy Thành
Hồ, Thị Xuân Phi
Keywords: Kinh nghiệm
Bài tập
Thực hành
Thí nghiệm hóa học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Tập. 357, Số 09 .- Tr.5-11
Abstract: Cho các nhận xét sau: a. Thí nghiệm trên nhằm mục đích xác định định tính carbon và hydro trong hợp chất hữu cơ. b. Bông tẩm CuSO₄ khan nhằm phát hiện sự có mặt của nước trong sản phẩm cháy. c. Ống nghiệm được lắp hơi chúi xuống để oxy bên ngoài dễ vào để đốt cháy chất hữu cơ. d. Ống nghiệm đựng nước vôi trong để hấp thụ khí CO₂ và khí CO. e. Chất sử dụng để oxy hóa chất hữu cơ trong thí nghiệm trên là CuO. f. Có thể sử dụng mô hình trên để xác định nitro trong hợp chất hữu cơ. Số phát biểu đúng là: A.3 B.5 C.4 D.6
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37560
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.