Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37576
Title: Phân lập tuyển chọn vi sinh vật sinh màng nhầy dưới tán rừng thông ở Việt Nam
Authors: Vũ, Văn Định
Phạm, Văn Nhật
Nguyễn, Thị Loan
Trần, Nhật Tân
Lê, Thành Công
Keywords: Thông
Vi sinh vật sình màng nhầy
Hàm lượng polysaccarit
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.106-112
Abstract: Phân lập vi sinh vật sinh màng nhầy trong đất và mùn dưới tán rừng thông nhằm sử dụng để tăng độ ẩm vật liệu cháy. Trong 32 chủng vi sinh vật (VSV) phân lập được từ đất, mùn dưới tán rừng thông trên môi trường AT, 32 chủng VSV đều có hàm lượng polysaccarit chiếm 100% …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37576
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.