Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37580
Title: So sánh một số đặc điểm hình thái của cây bạch lai UP (E. urophylla x E. pellita) chuyển gen EcHB1 và cây đối chứng
Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà
Hà, Thị Huyền Ngọc
Nguyễn, Thị Huyền
Lê, Thị Thủy
Trần, Thị Thu Hà
Trần, Đức Vượng
Nguyễn, Đức Kiên
Lê, Sơn
Keywords: Bạch đàn lai UP
Chuyển gen
Gen EcHB1
Hình thái
In vitro
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 387 .- Tr.113-119
Abstract: Cây bạch đàn lai UP (E. urophylla x E. pellita) chuyển gen EcHB1 và cây đối chứng có sự khác biệt rõ rệt về một số đặc điểm hình thái, cụ thể ở kích thước thân và lá trong cả 2 gian đoạn nuôi cấy in vitro và cây con 3 tháng tuổi. Các dòng bạch đàn lai UP chuyển gen EcHB1 được nuôi cấy trong cùng điều kiện cho tỷ lệ cao hơn về số lóng trung bình, chiều dài lóng, chiều cao chồi, chiều dài lá, chiều rộng lá, chỉ số lá so với cây đối chứng cùng dòng …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37580
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.6.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.