Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37593
Title: Thử nghiệm dự báo tổ hợp hạn mùa trường nhiệt độ mùa đông trên khu vực Bắc bộ dựa trên cách tiếp cận đa vật lý và trung bình trẻ
Authors: Võ, Văn Hòa
Dư, Đức Tiến
Mai, Khánh Hưng
Lương, Thị Thanh Huyền
Đặng, Đình Quân
Keywords: Mô hình RegCM
Dự báo tổ hợp hạn mùa
Nhiệt độ mùa đông Bắc Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 714 .- Tr.1-9
Abstract: Nghiên cứu khảo sát dự báo nhiệt độ hạn mùa vào mùa đông trên khu vực Bắc Bộ tăng mô hình khí hậu khu vực RegCM phiên hán 4.6.1. Các khảo sát đánh giá các kết quả dự báo do ảnh hưởng của việc sử dụng các sơ đồ tham số hóa vật lý khác nhau của mô hình RegCM, gồm sơ đồ bề mặt BATS và CLM4.5, sơ đồ bức xạ RRTM và CCRM và sơ đồ đối lưu Grell, Kain-Friscth và Tied-kle. Điều kiện biến sử dụng là mô hình CFS phiên bản 2 của NCEP (MỸ) thời đoạn 2011-2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37593
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.