Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37594
Title: Đánh giá bệnh tiêu chảy và bệnh đường hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng có cải thiện tiểu khí hậu chuồng nuôi tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
Authors: Đậu, Văn Hải
Phạm, Minh Quân
Lê, Bá Chung
Nguyễn, Thị Hồng Trinh
Keywords: Bệnh tiêu chảy
Bệnh hô hấp
Khối lượng cơ thể
Đệm lót sinh học
Đồng Nai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 89 .- Tr.64-72
Abstract: Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá bệnh tiêu chảy và hô hấp của đàn lợn thịt nuôi trên đệm lót sinh học trong hệ thống chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu từ 8/2015 đến 3/2017 tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tổng số lợn thí nghiệm là 360 con sau cai sữa đồng đều về giống, tuổi, khối lượng, chế độ nuôi dưỡng được bố trí theo phương pháp hoàn toàn ngẫu nhiên với 20 con lợn sau cai sữa/lô x 2 nghiệm thức x 3 lần lặp lại x 3 lần thí nghiệm. Hai nghiệm thức là chuồng nuôi lợn có nền làm bằng đệm lót sinh học (Lô thí nghiệm) và chuồng nuôi theo phương thức truyền thống – nền xi măng (Lô đối chứng). Kết quả cho thấy: tỷ lệ bệnh tiêu chảy và hô hấp trên lợn nuôi ở chuồng đệm lót sinh học thấp hơn so với chuồng xi măng dao động từ 23,33% đến 25,0% đối với bệnh tiêu chảy và từ 20,0% đến 28,33% đối với bệnh hô hấp, trung bình số ngày lợn bệnh tiêu chảy và hô hấp trên số ngày nuôi ở chuồng đệm lót sinh học thấp hơn so với ở chuồng xi măng là 1,27% và 1,15%. Tăng khối lượng trung bình ở 2 nghiệm thức không có sự khác biệt (Khối lượng xuất chuồng lô thí nghiệm 112,68 kg, đối chứng là 112,10 kg). Kết luận rằng chăn nuôi lợn thịt trên đệm lót sinh học trong chuồng nuôi có cải thiện tiểu khí hậu khả năng bệnh tiêu chảy và hô hấp tốt hơn lợn nuôi ở chuồng trên nền xi măng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37594
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.