Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37598
Title: Hiện trạng công nghệ chỉnh sửa gen CRISP/Cas9 trong cải tiến một số tính trạng ở cây lúa và triển vọng ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng
Lã, Văn Hiền
Keywords: CRISPR/Cas.9
Đột biến
GMO
Lúa
Stress
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr. 3-10
Abstract: Bài viết này tóm tắt vai trò của công nghệ CR1SPR/Cas9 trong chỉnh sửa hệ gen và một số thành tựu đạt được cũng như tiềm năng ứng dụng trong cải thiện di truyền cây lúa liên quan đến năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37598
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.