Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37600
Title: Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu thủy văn áp dụng cho trạm 74129 - Yên Bái
Authors: Đặng, Văn Nam
Hoàng, Quý Nhân
Ngô, Văn Mạnh
Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Mực nước
Ngoại lai
Dữ liệu thiếu
Chuỗi thời gian
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 714 .- Tr.18-29
Abstract: Dữ liệu mực nước (water level) tại các trạm trên sông hiện nay chủ yếu được thu thập hàng phương pháp quan trắc thủ công với tần suất thu thập khác nhau tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm. Các dữ liệu này cần phải được làm sạch để loại hồ các điểm bất thường (Outliers), các giá trị thiếu (Missing values), chuẩn hóa về dạng chuỗi thời gian (Time series).... Trong nội dung của bài báo này, nhóm tác giả sẽ chỉ ra hiện trạng của dữ liệu mực nước thu thập được tại trạm 74129 - Yên Bái trong giai đoạn 9 năm từ 01/01/2011 đến 31/12/2019; Đây là các dữ liệu thực tế, được cung cấp bởi Trung tâm thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37600
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.