Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37603
Title: Mô hình hệ thống thư viện điện tử cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
Authors: Trần, Thị Ngọc Phường
Nguyễn, Lê Ngọc Anh
Keywords: Mô hình hệ thống thư viện điện tử
Trường Trung học cơ sở
Thành phố Vĩnh Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thư viện Việt Nam;Số 5 .- Tr.51-54,59
Abstract: Bài viết: Thực trạng nhu cầu sử dụng thư viện các trường trung học cơ sở trước khi xây dựng hệ thống thư viện điện tử tại thành phố Vĩnh Long; Xây dựng hệ thống thư viện điện tử dựa trên kết quả khảo sát; Đánh giá hiệu quả sử dụng của trang web.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37603
ISSN: 1859-1450
Appears in Collections:Thư viện Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.