Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37616
Title: Khả năng dự báo hạn mùa năng lượng bão tích lũy trên biển Đông dựa trên phương pháp kết hợp thống kê-động lực và sản phẩm của CFSv2
Authors: Trịnh, Hoàng Dương
Hoàng, Đức Cường
Dương, Văn Khảm
Kiều, Quốc Chánh
Keywords: Năng lượng bão tích lũy (ACE)
Hệ thống Dự báo Khí hậu
Phiên bản 2 (CFSv2)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 714 .- Tr.50-61
Abstract: Bài báo xây dựng mô hình kết hợp thống kê-động lực (TK-ĐL) để dự báo năng lượng bão tích lũy (ACE) trong mùa bão (tháng 5 đến tháng 12) trên Biển Đông (BĐ). Mô hình thống kê dự báo ACE được sử dụng cả hai nguồn số liệu; số liệu tái phân tích (quan trắc) và từ dự báo mùa của Hệ thống Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Môi trường (NCEP), phiên bản 2 (CFSv2). Nhân tố dự báo (NTDB) được lựa chọn để dự báo ACE dựa trên mối quan hệ giữa ACE với yếu tố môi trường quy mô lớn từ số liệu tái phân tích thời kỳ 1982-2018. Ba NTDB tiềm năng được lựa chọn; SST ở phía đông nam Nhật Bản (JSST), chênh lệch giữa JSST với SST vùng bể ẩm Tây Thái Bình Dương (JSSTG) và gió vĩ hướng mực 200mb (U200) khu vực Đông A. Tầm quan trọng tương đối của NTDB được đánh giá dựa trên phương pháp kiểm chứng chéo thời kỳ 1982-2010 để xác định các mô hình dự báo ACE tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37616
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.