Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37616
Nhan đề: Khả năng dự báo hạn mùa năng lượng bão tích lũy trên biển Đông dựa trên phương pháp kết hợp thống kê-động lực và sản phẩm của CFSv2
Tác giả: Trịnh, Hoàng Dương
Hoàng, Đức Cường
Dương, Văn Khảm
Kiều, Quốc Chánh
Từ khoá: Năng lượng bão tích lũy (ACE)
Hệ thống Dự báo Khí hậu
Phiên bản 2 (CFSv2)
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 714 .- Tr.50-61
Tóm tắt: Bài báo xây dựng mô hình kết hợp thống kê-động lực (TK-ĐL) để dự báo năng lượng bão tích lũy (ACE) trong mùa bão (tháng 5 đến tháng 12) trên Biển Đông (BĐ). Mô hình thống kê dự báo ACE được sử dụng cả hai nguồn số liệu; số liệu tái phân tích (quan trắc) và từ dự báo mùa của Hệ thống Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Môi trường (NCEP), phiên bản 2 (CFSv2). Nhân tố dự báo (NTDB) được lựa chọn để dự báo ACE dựa trên mối quan hệ giữa ACE với yếu tố môi trường quy mô lớn từ số liệu tái phân tích thời kỳ 1982-2018. Ba NTDB tiềm năng được lựa chọn; SST ở phía đông nam Nhật Bản (JSST), chênh lệch giữa JSST với SST vùng bể ẩm Tây Thái Bình Dương (JSSTG) và gió vĩ hướng mực 200mb (U200) khu vực Đông A. Tầm quan trọng tương đối của NTDB được đánh giá dựa trên phương pháp kiểm chứng chéo thời kỳ 1982-2010 để xác định các mô hình dự báo ACE tốt nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37616
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.