Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37628
Title: Đánh giá chất lượng dự báo mưa từ mô hình số trị cho khu vực Hà Nam và Nam Định trong năm 2019
Authors: Mai, Khánh Hưng
Dư, Đức Tiến
Lê, Viết Sơn
Bùi, Tuấn Hải
Phạm, Thị Phương Dung
Đặng, Đình Quân
Keywords: Đánh giá dự báo mưa
Dự báo mưa khu vực Hà Nam và Nam Định
Mô hình khu vực WRF-ARW
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 715 .- Tr.37-48
Abstract: Mưa là nhân tố đầu vào quan trọng cho bài toán dự báo thủy văn nói chung và bài toán vận hành chế độ tưới tiêu nói riêng. Do đó, đánh giá được độ tin cậy cùng mức độ chính xác của dự báo mưa cho phép hiệu chỉnh nhân tố này trong các bài toán dự báo thủy văn. Nghiên cứu trình bày kết quả đánh giá chất lượng mưa từ các mô hình số trị (toàn cầu GFS, GSM, 1FS và khu vực phân giải cao WRF-ARW) đang được sử dụng nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia trong năm 2019 trên khu vực Hà Nam và Nam Định. Thực hiện đánh giá biến dự báo mưa tích lũy 24h tại các hạn 24h, 48h và 72h, thông qua các chỉ số đánh giá kĩ năng (POD, FAR, BIAS, ETS), hệ số tương quan, đánh giá định lượng (ME, RMSE) cho thấy mức độ tin cậy của mô hình khu vực phân giải cao so với mô hình toàn cầu trên khu vực nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37628
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.