Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37633
Title: Ảnh hưởng của các mức nước tưới trong mùa khô đến năng suất lá của Moringa oleífera
Authors: Từ, Quang Hiển
Mai, Anh Khoa
Từ, Quang Trung
Keywords: Mức nước tưới
Mùa khô
Năng suất lá
Moringa oleifera
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 388 .- Tr.67-72
Abstract: Thí nghiệm tưới nước trong mùa khô cho cây thức ãn xanh M. oleífera (Chùm ngây) trồng làm thức ăn chăn nuôi được thực hiện từ 2017 đến 2019 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thuộc khu vực trung du - miền núi phía Bắc Việt Nam. Thí nghiệm gốm 4 nghiệm thức (NT) từ NT1 đến NT4 tương ứng với 4 mức nước tưới là 0 m³, 20 m³, 40 m³ và 60 m³/ha/lứa cắt ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37633
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.