Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37634
Title: Tác động của hạ thấp đáy sông đến chế độ thủy triều trên hệ thống sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp quản lý
Authors: Nguyễn, Nghĩa Hùng
Nguyễn, Công Thành
Lê, Quản Quân
Keywords: Hạ thấp lòng dân
Khai thác cát
Thủy triều
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 715 .- Tr.59-67
Abstract: Bài báo trình bày kết quả so sánh địa hình đáy sông (1998, 2008, 2018) và phân tích tài liệu mực nước giai đoạn 1998-2018, để đánh giá thực trạng hạ thấp đáy sông và sự thay đổi chế độ thủy triều trong giai đoạn 20 năm trở lại đây thuộc hệ thống sông Cửu Long. Kết quả cho thấy, tổng lượng chênh lệch bùn cát thay đổi giai đoạn 1998-2008 là -388,86 triệu m³ (38,9 triệu m³/năm) và giai đoạn 2008-2018 là -685,64 triệu m³ (68,6 triệu m³/năm). Xu thế hạ thấp đáy sông trên hệ thống sông Tiền và sông Hậu giai đoạn 1998-2008 là-8,7 cm/năm, giai đoạn 2008-2018 là-15,3 cm/năm. Tại Tân Châu giai đoạn 1998-2018, mực nước lớn cao giảm -20 cm. Mực nước ròng thấp giảm -70 cm, trong khi đó dải triều tăng +50 cm, xu thế càng ra biển sự thay đổi càng mạnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37634
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.232.96.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.