Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37642
Title: Phương pháp dự báo nước biển dâng do bão dựa trên lập trình di truyền
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Trương, Tiến Phúc
Ngô, Văn Mạnh
Nguyễn, Thị Quyên
Hoàng, Hải Vân
Keywords: Lập trình di truyền
Dự báo nước biển dâng do bão
Hòn Dáu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 716 .- Tr.1-11
Abstract: Nước dâng bão là hiện tượng dâng lên của mực nước biển cao hơn mực thủy triều vốn có bởi do tác động của bão vì thế việc dự báo chính xác mực nước dâng là nhiệm vụ quan trọng để tránh thiệt hại về tài sản và con người do nước dâng gây ra. Lập trình di truyền (Genetic Programming - GP) là một kỹ thuật học máy có thể giúp ta tìm được mô hình ở dạng công thức toán học. Tuy nhiên trước đây GP hầu như chưa được áp dụng triệt để cho bài toán dự báo nước biển dâng do bão cho nên trong bài báo này nhóm tác giả đề xuất phương pháp sử dụng GP để phát hiện các mô hình dự báo nước biển dâng do bão. Kết quả thực nghiệm trên dữ liệu nước biển dâng do bão tại trạm Hòn Dáu của Việt Nam cho thấy phương pháp này có thể đưa ra các mô hình dự báo nước dâng do bão chính xác hơn một số phương pháp học máy phổ biến thường sử dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37642
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.