Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37646
Title: Sự thay đổi dòng chảy trên các nhánh: Tonle Sap, Bassac và Mê Công, do hạ thấp đáy sông ở hệ thống sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Nghĩa Hùng
Lê, Quản Quân
Keywords: Hạ thấp lòng dẫn
Tỷ lệ phân lưu
Tonle Sap
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 716 .- Tr.40-50
Abstract: Trước sự thay đổi hạ thấp đáy sông trong 20 năm trở lại đây ở trên hệ thống sông Cửu Long theo kết quả địa hình 1998, 2008 và 2018 như các bài báo đã đăng. Nội dung bài báo này nghiên cứu sự tác động của việc hạ thấp tới sự thay đổi tỷ dòng chảy tại nút phân lưu trên sông Mê Công (sông Tiên) và Bassac (sông Hậu), đồng thời xem xét sự thay đổi về sự trao đổi nguồn nước giữa sông Mê Công và biển Hồ. Bài báo sử dụng mô hình toán 1 chiều Mike 11 cho toàn hệ thống sông, sử dụng biên tính toán trong giai đoạn 1998-2018 và áp dụng cho 3 loại địa hình nêu trên để xem xét sự khác biệt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37646
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.51.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.