Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37683
Title: Cần có những cách làm linh hoạt về quy hoạch - kiến trúc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới
Authors: Nguyễn, Minh Tiến
Keywords: Quy hoạch
Kiến trúc
Xây dựng nông thôn mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 229 .- Tr.13-16
Abstract: Đặt vấn đề về bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hóa - kiến trúc làng nghề, làng truyền thống trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn tới, ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng cần phải có sự vào cuộc của ba nhà: quản lý, người làm công tác chuyên môn (quy hoạch, KTS) và người dân, và nhất là Nông thôn mới nâng cao, mỗi địa phương phải có cách làm linh hoạt, không thể thực hiện máy móc, cứng nhắc, làm mất đi bản sắc văn hóa, cảnh quan kiến trúc từng vùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37683
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.