Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37714
Title: Giáo dục liêm, chính với cán bộ, Đảng viên - việc cấp thiết giữ đảng trường tồn
Authors: Bùi, Thế Đức
Keywords: Liêm, chính
Cán bộ
Đảng viên
Xây dựng đảng
Giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.7-9
Abstract: Một loạt cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều người giữ cương vị lãnh đạo cao sa ngã, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng thời gian qua đặt ra yêu cầu cấp thiết cần tăng cường giáo dục liêm, chính đối với những “công bộc của dân”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37714
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.