Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37726
Title: Báo chí giám sát, phản biện xã hội
Authors: Nguyễn, Văn Dững
Keywords: Báo chí
Phản biện xã hội
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.10-15
Abstract: Cần phải nhận thức rõ hơn, báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền, mà còn là thiết chế xã hội kiến tạo, thực hiện chức năng kết nối xã hội, tham gia GS - PBXH giúp Đảng và Nhà nước lãnh đạo và kiểm soát quyền lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37726
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.