Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37730
Title: Bảo đảm quyền tự do hợp đồng trong tình huống “hoàn cảnh thay đổi cơ bản”
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang
Keywords: Hoàn cảnh
Thay đổi cơ bản
Tự do hợp đồng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.52-62
Abstract: Quyền tự do hợp đồng là một trong các quyền kinh tế của con người. Dưới góc nhìn so sánh, bài viết nghiên cứu thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng trong tình huống “hoàn cảnh thay đổi cơ bản” của pháp luật Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp và pháp luật quốc tế với pháp luật hợp đồng Việt Nam để thấy được sự tương đồng và khác biệt. Từ đó, bài viết đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 420 Bộ luật dân sự Việt Nam 2015 về “Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản” với các nội dung liên quan tới: mục đích hợp đồng không còn tồn tại, thẩm quyền của trọng tài và quyền thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng của các bên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37730
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.