Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37733
Nhan đề: Cơ sở lí luận của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
Tác giả: Võ, Thị Kim Tuyến
Từ khoá: Cơ sở lí luận
Dịch vụ môi trường
Pháp luật
Phát triển
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.63-73
Tóm tắt: Theo cách phân loại dịch vụ môi trường của Tổ chức thương mại thế giới, định nghĩa về dịch vụ môi trường của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, từ thực tiễn áp dụng pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường của Việt Nam trong thời gian qua, bài viết đưa ra các khái niệm dịch vụ môi trường và phát triển dịch vụ môi trường; khái niệm, nguyên tắc và những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37733
ISSN: 0868-3522
Bộ sưu tập: Luật học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.