Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37733
Title: Cơ sở lí luận của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường
Authors: Võ, Thị Kim Tuyến
Keywords: Cơ sở lí luận
Dịch vụ môi trường
Pháp luật
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 10 .- Tr.63-73
Abstract: Theo cách phân loại dịch vụ môi trường của Tổ chức thương mại thế giới, định nghĩa về dịch vụ môi trường của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, từ thực tiễn áp dụng pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường của Việt Nam trong thời gian qua, bài viết đưa ra các khái niệm dịch vụ môi trường và phát triển dịch vụ môi trường; khái niệm, nguyên tắc và những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37733
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.