Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37740
Nhan đề: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở các nước đi sau: So sánh kinh nghiệm thành công trên thế giới và Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Xuân Long
Chu, Đức Dũng
Từ khoá: Khoa học và công nghệ
Ứng dụng khoa học và công nghệ
Các yếu tố sản xuất truyền thống
Kinh tế quốc tế
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.03-11
Tóm tắt: Việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất ở Việt Nam đang bị hạn chế từ nhiều phía khác nhau. Hơn nữa, những biểu hiện của hạn chế ứng dụng KH&CN còn có mối quan ràng buộc nhân quả. Các nền kinh tế đi sau luôn mong muốn vươn lên đuổi kịp các nước đi đầu chú trọng ứng dụng KH&CN vào sản xuất. Bí quyết của các nền kinh tế thành công – và chỉ có một số nhỏ – chính là giải quyết được những vấn đề mà Việt Nam đang mắc phải. Các nền kinh tế không thành công về cơ bản đều có những hạn chế giống với Việt Nam. Kinh nghiệm của các nước thành công cho thấy KH&CN nhập từ bên ngoài vào nền kinh tế phải được phối hợp hài hòa với các yếu tố sản xuất truyền thống trong nước, hay nói cách khác là phải được các yếu tố sản xuất truyền thống trong nước, hay nói cách khác là phải được các yếu tố sản xuất truyền thống chấp nhận để công nghệ nhập trở thành yếu tố bên trong. Đồng thời, cần nhận thức rõ vị trí quan trọng của doanh nghiệp và việc tạo ra môi trường cho ứng dụng KH&CN. Mục đích cuối cùng của việc ứng dụng này là nâng cấp cao chất lượng và hiệu quả nền kinh tế và phải được xem là tiêu chí đánh giá sự thành công. Từ kinh nghiệm của một số quốc gia thành công trong ứng dụng KH&CN của một số quốc gia, bài viết chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế mà Việt Nam đang gặp phải là bởi mối quan hệ gắn kết KH&CN và sản xuất đang bị cản trở bởi những quan hệ mang tính hệ thống.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37740
ISSN: 0868-2984
Bộ sưu tập: Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.82 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.