Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37741
Nhan đề: Chiến lược kiểm soát thông gió tự nhiên thông minh trong công trình kiến trúc
Tác giả: Nguyễn, Anh Tuấn
Từ khoá: Chiến lược
Kiểm soát thông gió
Tự nhiên
Thông minh
Công trình kiến trúc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 298 .- Tr.27-31
Tóm tắt: Kiểm soát thông gió tự nhiên không đòi hỏi bất cứ chỉ dẫn nào, cách vận hành cũng hoàn toàn rõ ràng và quen thuộc với tất cả mọi người, do đó nó không phải là chủ đề của nghiên cứu này. Tuy nhiên, việc vận hành một cách tự động hệ thống thông gió tự nhiên lại đòi hỏi có sự kết hợp công nghệ của nhiều lĩnh vực. Hiện nay, chưa có những nguyên tắc chung để định hướng việc thiết kế các hệ thống kiểm soát thông gió tự nhiên một cách tự động trong các tòa nhà. Trong khi đó, sự phát triển nhanh chóng của các loại hình nhà thông minh với yêu cầu tự động kiểm soát các hệ thống kỹ thuật, trong đó có việc tổ chức thông gió tự nhiên, khiến cho việc nghiên cứu về chiến lược kiểm soát thông gió tự động càng trở nên cần thiết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37741
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.