Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37744
Title: Thể chế vượt trội để phát triển: Kinh nghiệm quốc tế
Authors: Nguyễn, Duy Lợi
Nguyễn, Thanh Đức
Nghiêm, Tuấn Hùng
Keywords: Thể chế
Hệ thống thể chế vượt trội
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.12-22
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hệ thống thể chế các nước ngày càng tiệm cận với nhau hơn; bản thân thể chế cũng có tính kế thừa, tính đặc thù xã hội và văn hóa. Nhiều tác giả nước ngoài đã nghiên cứu sâu về thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế, từ khái niệm, nội dung đến vai trò ảnh hưởng của thể chế đối với phát triển kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37744
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.06 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.