Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37747
Title: Phát triển doanh nghiệp xã hội ở Vương quốc Anh
Authors: Hoàng, Thị Hồng Minh
Keywords: Doanh nghiệp xã hội
Dịch vụ công
Lợi ích cộng đồng
Vương quốc Anh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.31-41
Abstract: Công cuộc đổi mới kinh tế ở các quốc gia trong những năm qua đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau cùng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với quá trình cải cách phát triển kinh tế, nhiều vấn đề xã hội và môi trường mới nổi lên cả về số lượng và quy mô. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, doanh nghiệp xã hội đang chứng tỏ là một trong những phương thức giải quyết hiệu quả và bền vững các thách thức trong quá trình phát triển, nhất là trong bối cảnh nguồn lực của Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã hội ngày càng bị thu hẹp. Nước Anh là nơi doanh nghiệp xã hội ra đời sớm nhất và có phong trào doanh nghiệp –xã hội phát triển nhất hiện nay, với một trong những vị trí quan trọng của nó trong xã hội là hỗ trợ và có thể dần thay thế khu vực nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công. Điều này sẽ đem lại nhiều gợi mở quý báu cho các quốc gia đi sau. Bài viết phác thảo những nội dung cơ bản về sự phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Vương quốc Anh, với trọng tâm là những tiêu điểm hóa về mặt chính sách và tư tưởng của Chính phủ Anh trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37747
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.29 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.