Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37752
Title: Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam – Mỹ giai đoạn 2008 – 2017
Authors: Trần, Thị Hà
Keywords: Tỷ giá thực
Thương mại song phương
Cán cân thương mại
Việt Nam
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 10 .- Tr.52-62
Abstract: Sử dụng mô hình ARDL, nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của tỷ giá đến cán cân thương mại giữa Việt Nam và Mỹ. Kết quả mô hình chỉ ra chỉ có biến thu nhập của Mỹ (được thay thế bởi biến chỉ số sản xuất công nghiệp) có tác động tích cực đến cán cân thương mại hai nước. Tỷ giá không ảnh hưởng đến cán cân thương mại trong cả ngắn hạn và dài hạn, do vậy có thể nói rằng không có bằng chứng cho sự tồn tại của hiệu ứng đường cong J. Nói cách khác, công cụ tỷ giá không phát huy nhiều tác dụng đối chính sách nhằm cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam ở thị trường Mỹ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37752
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.