Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37782
Title: Cuộc chiến tranh Schleswig – Holstein năm 1864 trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX
Authors: Nguyễn, Mậu Hùng
Keywords: Chiến tranh Scheswig – Holstein
Thống nhất Đức
Chiến tranh với Đan Mạch
Vương quốc Phổ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 34 .- Tr.31-34
Abstract: Trong quá trình tìm kiếm một phương thức tổ chức cộng đồng phù hợp trên con đường tiến lên hiện đại, mỗi dân tộc có một lựa chọn riêng. Đối với nước Đức giữa thế kỷ XIX, vấn đề không phải là cách mạng từ trên xuống hoặc dưới lên cũng không phải đánh đố ách thống trị của ngoại bang hay đàn áp các cuộc nổi dậy các phong trào cách mạng. Vấn đề nước Đức thế kỷ XIX là thống nhất các thể chế chính trị cùng chung ngôn ngữ, nhân chủng, và địa vực cư trú, nhưng độc lập về chính trị thành một thể thống nhất để giải quyết các vấn đề riêng lẻ kể trên. Trong thực tế, đó là vấn đề quyền lực và cạnh tranh quyền lực giữa các phe nhóm chính trị để xác định quyền lãnh đạo của mình thông qua một vấn đề chung. Quá trình đó đã đạt được giải quyết bằng nhiều phương thức khác nhau từ bạo lực cách mạng của quần chúng năm 1848 – 1849 và con đương hòa bình của giai cấp tư sản cho đến các liên minh chính trị nội bộ và các cuộc chiến tranh quân sự. Cuộc Chiến tranh Schleswig – Holstein lần thứ hai năm 1864 là một phần của quá trình lâu dài đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37782
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.