Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37816
Title: Sự lan tỏa giải thưởng sáng tác về học và làm theo Bác
Authors: Vũ, Việt Hùng
Keywords: Sự lan tỏa giải thưởng
Hồ Chí Minh
Học tạp và làm theo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.56-58
Abstract: Hoạt động sáng tác, quảng bá giải thưởng đã trở thành nội dung công tác thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, cuộc vận động... của địa phương, cơ quan, đơn vị; làm phong phú, sinh động, hiệu quả công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37816
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.