Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37824
Title: Mô hình hay học Bác ở Cao Bằng
Authors: Lại, Xuân Môn
Keywords: Bác Hồ
Cao Bằng
Học tập và làm theo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 6 .- Tr.47-49
Abstract: Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương, cơ quan, đơn vị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37824
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.