Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37836
Title: Thông số cơ học tương đương trong tính toán chịu uốn sàn rỗng bê tông cốt thép
Authors: Nguyễn, Thế Dương
Keywords: Sàn rỗng
Tính chất tương đương
Qui đổi độ cứng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.209-211
Abstract: Hiện nay, kết cấu sàn rỗng đã và đang được nhiều công trình sử dụng. Tuy nhiên khi mô hình trên các phần mềm thương mại phân tích nội lực thì sàn rỗng thường được tính toán như một sàn đặc tương đương. Tính chất của tấm tương đương này ảnh hưởng đến việc dự báo nội lực, chuyển vị của kết cấu. Bài báo này sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng tính chất cơ học tương đương của tấm sàn rỗng dựa trên các nguyên lý về đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất. Kết quả đạt được được sử dụng như là thông số đầu vào cho các tính toán, phân tích của các kỹ sư thiết kế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37836
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.