Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37836
Nhan đề: Thông số cơ học tương đương trong tính toán chịu uốn sàn rỗng bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn, Thế Dương
Từ khoá: Sàn rỗng
Tính chất tương đương
Qui đổi độ cứng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.209-211
Tóm tắt: Hiện nay, kết cấu sàn rỗng đã và đang được nhiều công trình sử dụng. Tuy nhiên khi mô hình trên các phần mềm thương mại phân tích nội lực thì sàn rỗng thường được tính toán như một sàn đặc tương đương. Tính chất của tấm tương đương này ảnh hưởng đến việc dự báo nội lực, chuyển vị của kết cấu. Bài báo này sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng tính chất cơ học tương đương của tấm sàn rỗng dựa trên các nguyên lý về đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất. Kết quả đạt được được sử dụng như là thông số đầu vào cho các tính toán, phân tích của các kỹ sư thiết kế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37836
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.