Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37842
Title: Đánh giá độ tin cậy kết cấu giàn phẳng dùng phương pháp xác suất
Authors: Nguyễn, Trần Trung
Phạm, Đức Duy
Matin, Krejsa
Nguyễn, Phú Cường
Keywords: Bề mặt ứng xử tổng hợp di truyền
Đánh giá độ tin cậy
Phương pháp xác suất
Phương pháp Six Sigma
Mất ổn định thanh giàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.221-228
Abstract: Bài báo này để cập đến việc sừ dụng phương pháp bề mặt ứng xử trong tổng hợp di truyền (RSGA) để tối ưu hóa kết cấu giàn phẳng chịu tải trọng tĩnh. Sau các bước phân tích tối ưu, các thông số đầu vào và đầu ra sẽ được chọn lọc và đánh giá khả năng đáp ứng với điều kiện biên và điều kiện ngoại lực tác dụng bằng phương pháp phân tích Six Sigma. Phương pháp này hiện nay được sử dụng rất mạnh trong các ngành công nghiệp chế tạo sản phẩm thông qua việc đánh giá xác suất thống kê cho từng biến của bộ dữ liệu được tạo một cách ngẫu nhiên nhờ giải thuật di truyền trong phương pháp RSGA. Cuối cùng việc đánh giá các thông số thống kê của các biến cần thiết kế, thực hiện bài toán xác định hệ số tải trọng gây hiện tượng mất ổn định trong thanh giàn (Egenvalue Buckling).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37842
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.