Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37848
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo cộng cuộc đổi mới, phát triển đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
Authors: Võ, Văn Thưởng
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.3-10
Abstract: Ngày 6-7-2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Kinh nghiệm đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn Việt Nam có báo cáo đề dẫn Hội thảo. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37848
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.